Yes
56% (48 votes)
No
44% (38 votes)
Total votes: 86