Yes
32% (41 votes)
No
68% (88 votes)
Total votes: 129