Yes
70% (50 votes)
No
30% (21 votes)
Total votes: 71