Yes
28% (24 votes)
No
72% (61 votes)
Total votes: 85