Yes
82% (41 votes)
No
18% (9 votes)
Total votes: 50