Yes
54% (45 votes)
No
46% (39 votes)
Total votes: 84