Yes
39% (47 votes)
No
61% (73 votes)
Total votes: 120