Yes
47% (43 votes)
No
53% (48 votes)
Total votes: 91