Yes
54% (88 votes)
No
46% (75 votes)
Total votes: 163