Yes
88% (66 votes)
No
12% (9 votes)
Total votes: 75