Yes
67% (68 votes)
No
33% (34 votes)
Total votes: 102