Yes
76% (88 votes)
No
24% (28 votes)
Total votes: 116