Yes
13% (17 votes)
No
87% (109 votes)
Total votes: 126