Yes
59% (33 votes)
No
41% (23 votes)
Total votes: 56