Yes
83% (88 votes)
No
17% (18 votes)
Total votes: 106