Yes
63% (57 votes)
No
32% (29 votes)
I didn't vote
5% (5 votes)
Total votes: 91