Yes
86% (154 votes)
No
14% (26 votes)
Total votes: 180