Yes
66% (45 votes)
No
34% (23 votes)
Total votes: 68