Yes
69% (134 votes)
No
31% (60 votes)
Total votes: 194