Yes
83% (29 votes)
No
17% (6 votes)
Total votes: 35