Yes
76% (74 votes)
No
24% (24 votes)
Total votes: 98