Yes
75% (73 votes)
No
25% (24 votes)
Total votes: 97