Yes
77% (79 votes)
No
23% (24 votes)
Total votes: 103