Yes
85% (47 votes)
No
15% (8 votes)
Total votes: 55