Yes
86% (48 votes)
No
14% (8 votes)
Total votes: 56