Yes
70% (51 votes)
No
30% (22 votes)
Total votes: 73