Yes
69% (50 votes)
No
31% (22 votes)
Total votes: 72