Yes
43% (23 votes)
No
57% (31 votes)
Total votes: 54