Yes
58% (21 votes)
No
42% (15 votes)
Total votes: 36