Yes
37% (64 votes)
No
63% (111 votes)
Total votes: 175