Yes
36% (64 votes)
No
64% (112 votes)
Total votes: 176