Yes
57% (70 votes)
No
43% (52 votes)
Total votes: 122