Yes
58% (71 votes)
No
42% (52 votes)
Total votes: 123