Yes
34% (22 votes)
No
66% (42 votes)
Total votes: 64