Yes
53% (53 votes)
No
47% (47 votes)
Total votes: 100