Yes
79% (60 votes)
No
21% (16 votes)
Total votes: 76