Yes
51% (23 votes)
No
49% (22 votes)
Total votes: 45